Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RANKINGI SPORTOWE

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Strona internetowa działająca pod adresem https://rankingi-sportowe.pl/  (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez redakcję Rankingów Sportowych (dalej jako „Administrator”).

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strony Internetowej (dalej jako „Regulamin”).

 3. Kontakt z Administratorem można realizować w poniższy sposób:

 1. info [at] rankingi-sportowe.pl(e-mail),

 1. Użytkownikiem Strony Internetowej jest każda osoba fizyczna, która z niej korzysta (dalej jako „Użytkownik”).

§ 2 Warunki Korzystania

 1. Do korzystania ze Strony Internetowej niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną przeglądarką internetową.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich (np. ataki hakerskie) lub używaniem niewłaściwego sprzętu lub oprogramowania przez Użytkownika.

 3. Do korzystania ze Strony Internetowej nie jest wymagana rejestracja.

 4. Przez korzystanie ze strony rozumie się korzystanie z Usług o których mowa w § 3.

§ 3 Rodzaj i warunki świadczenia Usług

 1. Na Stronie Internetowej świadczone są następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną (dalej jako: „Usługi”) umożliwiające w szczególności przeglądanie treści znajdujących się na Stronie Internetowej.

 2. Treści publikowane na Stronie Internetowej mają walor informacyjny. Użytkownik może zapoznać się z treściami dotyczącymi w szczególności:

 1. Rankingów sportowych,

 2. Informacji dotyczących sportu.

 1. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.

 2. Na Stronie internetowej mogą być publikowane treści reklamowe.

 3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny
  z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.

§ 4. Odpowiedzialność Administratora

Treści publikowane na Stronie Internetowej mają walor informacyjny. Treści nie powinny być traktowane jako sugestie czy zachęcenie do dokonywania konkretnych działań, dotyczących tematyki poruszanej na Stronie Internetowej.

§ 5. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Reklamacje można wnosić w Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie.

 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
  O rozstrzygnięciu reklamacji, Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany
  w reklamacji.

 5. Użytkownik posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może również zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Administrator nie zobowiązał się, ani nie jest zobowiązany z mocy odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6. Prawa własności intelektualnej

 1. Treści publikowane na Stronie Internetowej, podlegają ochronie przewidzianej
  w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 2. Administrator posiada prawa autorskie do publikowanych treści lub został uprawniony do ich publikacji lub zostały opublikowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z treści zamieszanych na stronie, w sposób inny niż ich przeglądanie i korzystanie z udostępnionych funkcjonalności (w zakresie własnego użytku osobistego), w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą Administratora lub podmiotu posiadającego w tym zakresie prawa autorskie.

§ 7. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2023 i jest dostępny na stronie internetowej https://rankingi-sportowe.pl/regulamin/

 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony Internetowej oznacza akceptacje treści Regulaminu.

 4. Informacje w zakresie danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności pod adresem https://rankingi-sportowe.pl/polityka-prywatnosci/.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym stosuje się przepisy obowiązującego prawa Polskiego.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!